Resultat


Konsolidert regnskap

Beløp i NOK mill.Note20122011
Salgsinntekt6,78 073,38 033,5
Annen driftsinntekt48,226,3
Driftsinntekter8 121,58 059,9
Varekostnad5 221,45 214,9
Endring i beholdning råvarer, varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer42,9126,2
Lønnskostnad111 727,11 605,9
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler9, 10250,9225,9
Annen driftskostnad862,4874,0
Driftskostnader8 104,78 046,9
Driftsresultat16,912,9
Inntekt på investering i tilknyttet selskap16-3,7-0,7
Verdiøkning av finansielle instrumenter til virkelig verdi0,00,0
Annen finansinntekt1214,813,6
Verdireduksjon av finansielle instrumenter til virkelig verdi-7,9-60,1
Annen finanskostnad12-84,4-78,2
Netto finansposter-81,2-125,4
Resultat før skattekostnad-64,3-112,4
Skattekostnad13-28,1-26,6
Årsresultat-36,2-85,8
Resultat henført til:
Ikke kontrollerende eierinteresser-1,8-2,6
Eiere av morforetaket-34,4-83,2
Årsresultat overført til/fra annen egenkapital-36,2-85,8
Sum disponering-36,2-85,8
Resultat per aksje (i hele NOK)
Resultat per aksje henført til Moelvens aksjonærer21-0,27-0,64

 

Oppstilling av totalresultatNote20122011
Årsresultat-36,2-85,8
Andre inntekter og kostnader
Elementer som ikke omklassifiseres senere til resultatet
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsodringer2364,8-49,0
Skatt på elementer som ikke omklassifiseres senere til resultatet13-18,113,7
46,6-35,3
Elementer som kan bli omklassifisert senere til resultatet
Omregningsdifferanser-11,9-0,5
Andelen av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper160,00,0
Andre endringer5,1-5,3
Skatt på elementer som kan bli omklassifisert senere til resultatet130,00,0
-6,8-5,8
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt)39,8-41,1
Totalresultat for perioden3,6-126,9
Totalresultat henført til:
Eiere av morforetaket5,4-124,3
Ikke kontrollerende eierinteresser-1,8-2,6