Kontantstrøm


Konsolidert kontantstrøm

Beløp i NOK mill.Note20122011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat-36,2-85,8
Justeringer for å avstemme årsresultat mot netto kontantstrøm fra driften:
Ordinære avskrivninger9250,9225,9
Nedskrivninger0,00,0
Resultatandel fra tilknyttede selskaper163,70,7
Betalt skatt-8,5-22,5
Kostnadsført ikke utbetalt pensjonskostnad og inntektsførte pensjonsmidler ikke innbetalt-12,5-14,3
Tap (gevinst) ved salg av anleggsmidler-2,0-1,7
Netto verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi7,960,1
Ikke kontante renteposter58,457,4
Mottatt renteinnbetalinger1,2-0,9
Betalte renter-59,7-58,3
Skattekostnad13-28,1-26,6
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld:
Endring i varelager54,0-34,3
Endring i kundefordringer og andre fordringer-44,5-15,1
Endringer i leverandørgjeld-67,954,7
Endring i avsetninger og ytelser til ansatte-3,21,3
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive innlån69,8124,0
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter183,5264,6
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i driftsmidler og immaterielle eiendeler fratrukket goodwill9,10-339,4-386,6
Netto kontantutlegg ved oppkjøp-1,00,0
Innbetalinger fra salg driftsmidler3,911,7
Salg av andre langsiktige investeringer6,10,1
Kjøp av datterselskap, redusert med kontanter i virksomheten0,0-4,7
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter8-330,4-379,6
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av kortsiktig lån209,895,1
Nedbetaling av kortsiktig lån-208,6-106,1
Endring i kassakreditt104,8-67,9
Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser-2,3-1,0
Endring i langsiktig gjeld (låneramme)31,1288,5
Nedbetaling av annen langsiktig gjeld-0,9-11,8
Utbetaling av utbytte0,0-84,2
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter134,0112,5
Netto økning (reduksjon) i betalingsmidler gjennom året-13,0-0,7
Betalingsmidler 01.01.25,526,2
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter13,30,0
Betalingsmidler 31.12.25,825,5
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
Betalingsmidler 31.12.25,825,5
Ubenyttede trekkrettigheter 31.12.487,1590,3
Bundne bankinnskudd0,00,0
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.20512,9615,8