Nøkkeltall


Finansielle nøkkeltall

IFRSNGAAP
Beløp i NOK mill.Forklaring20122011201020092008
Resultat
Driftsinntekter8 121,58 059,97 185,06 2487 658
Av-/ nedskrivninger250,9225,9212,1203199
Driftsresultat16,912,9254,091145
Brutto driftsresultat (EBITDA)267,8238,8466,1294344
Netto rente- og finansposter-81,2-125,4-8,250-149
Resultat før skattekostnad-64,3-112,4245,8141-4
Årsresultat-36,2-85,8179,71001
Balanse
Investeringer i produksjonsmidlerA339,4386,6258,4222346
Totalkapital4 342,14 333,94 167,73 2503 599
Egenkapital1 543,61 540,01 755,41 6271 614
Netto rentebærende gjeld1 211,31 083,9888,6368600
Sysselsatt kapitalB2 780,72 637,12 671,02 0662 244
Inntjening/rentabilitet
Netto driftsmarginC0,2%0,2%3,5%1,5%1,9%
Brutto driftsmarginD3,3%3,0%6,5%4,7%4,5%
EgenkapitalrentabilitetE-2,3%-5,2%10,6%6,2%0,1%
Avkastning på sysselsatt kapitalF0,5%0,5%10,2%3,9%6,6%
Avkastning på totalkapitalenG0,2%0,3%6,6%2,7%4,0%
RentedekningsgradH0,20,25,74,41,0
Kapitalforhold
EgenkapitalandelI35,5%35,6%42,1%50,1%44,8%
Kapitalens omløpshastighetJ1,91,91,91,82,1
GjeldsgradK0,780,700,510,230,37
Netto rentebærende gjeld / EBITDA4,524,541,911,251,74
Likviditet
Likviditetsgrad IL1,741,851,971,921,83
Likviditetsgrad IIM0,700,750,830,850,69
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitetN183,5264,6-89,3441,1216
Aksjer
Resultat i NOK per aksjeO-0,28-0,641,400,770,01
Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.)129,5129,5129,5129,5129,5
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet, i NOK per aksjeP1,492,04-0,693,411,67
Bokført egenkapital per aksjeQ11,9211,8813,5512,5612,46
Ligningsverdi i NOK per 01.0112,7213,9814,8215,3112,36
Utbytte i NOK per aksjeR0,00,00,650,160,0
Personal
Antall ansatte per 31.12.3 3753 4823 2702 9923 285
SykefraværsprosentS5,4%5,2%5,5%6,0%5,6%
Hyppighetstall, skader med fravær, H1-verdiT15,016,419,316,418,3

 

A: Investeringer i driftsmidler og immaterielle eiendeler - goodwill

B: Egenkapital + rentebærende gjeld

C: Driftsresultat / driftsinntekt

D: (Driftsresultat + av- og nedskrivninger) / driftsinntekter

E: Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital

F: (Driftsresultat + renteinntekter) / gjennomsnittlig sysselsatt kapital

G: (Driftsresultat + renteinntekter) / gjennomsnittlig total kapital

H: (Resultat før skatt + finanskostnader) / finanskostnader

I: Egenkapital / totalkapital

J: Driftsinntekt / gjennomsnittlig totalkapital

K: Netto rentebærende gjeld / egenkapital

L: Omløpsmidler / korsiktig gjeld

M: (Likvider + finansinvesteringer + debitorer) / kortsiktig gjeld

N: Resultat etter betalbare skatter - avskrivninger - minoritetsinteresser +/- korreksjon for andre ikke likvide resultatposter og endringer i arbeidskapital

O: Årsresultat henført til aksjonærer i morselskapet / gjennomsnittlig antall aksjer

P: Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet / gjennomsnittlig antall aksjer

Q: Total egenkapital / gjennomsnittlig antall aksjer

R: Forslag til utbytte for regnskapsåret

S: Antall timer sykefravær / tilgjengelige timer - overtid

T: Antall fraværsskader per million arbeidede timer