Egenkapital


Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen

Egenkapital henført til eierne av morforetaket
Beløp i NOK mill.Aksje-kapitalOverkurs-fondEgne
aksjer
Annen egen-kapitalSumIkke-
kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
Sum pr 1.1.2011647,7180,70,0910,01 738,516,91 755,4
Totalresultat for perioden
Årsresultat0,00,00,0-83,2-83,2-2,6-85,8
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser0,00,00,0-0,5-0,50,0-0,5
Andre endringer0,00,00,0-8,6-8,60,0-8,6
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger0,00,00,0-49,0-49,00,0-49,0
Skatt på andre inntekter og kostnader0,00,00,013,713,70,013,7
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt)0,00,00,0-44,3-44,30,0-44,3
Transaksjoner med eierne, innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser0,00,00,00,00,0-1,0-1,0
Effekt oppkjøp0,00,00,00,00,00,00,0
Utbytte til eierne0,00,00,0-84,2-84,20,0-84,2
Aksjebaserte betalingstransaksjoner0,00,00,00,00,00,00,0
Sum transaksjoner med eierne0,00,00,0-84,2-84,2-1,0-85,2
Sum pr 31.12.2011647,7180,70,0698,31 526,713,31 540,0
Sum pr 1.1.2012647,7180,70,0698,31 526,713,31 540,0
Totalresultat for perioden
Årsresultat0,00,00,0-34,4-34,4-1,8-36,2
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser0,00,00,0-11,9-11,90,0-11,9
Andre endringer0,00,00,05,15,10,05,1
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger0,00,00,064,864,80,064,8
Skatt på andre inntekter og kostnader0,00,00,0-18,1-18,10,0-18,1
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt)0,00,00,039,839,80,039,8
Transaksjoner med eierne, innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser0,00,00,02,42,4-2,4-0,0
Effekt oppkjøp0,00,00,00,00,00,00,0
Utbytte til eierne0,00,00,00,00,00,00,0
Aksjebaserte betalingstransaksjoner0,00,00,00,00,00,00,0
Sum transaksjoner med eierne0,00,00,02,42,4-2,4-0,0
Sum pr 31.12.2012647,7180,70,0706,11 534,59,11 543,6