Balanse


Balanse

Beløp i NOK mill.Note20122011
Eiendeler
Utsatt skattefordel14 11,4 12,5
Goodwill10 16,9 16,9
Andre immaterielle eiendeler10 25,0 28,7
Sum immaterielle eiendeler 53,3 58,1
Tomter 88,9 88,4
Bygninger og annen fast eiendom 406,3 380,4
Maskiner og anlegg 1 170,3 1 155,5
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 37,0 45,5
Sum varige driftsmidler9 1 702,5 1 669,7
Investeringer i tilknyttet selskap16 2,6 12,4
Investeringer i aksjer og andeler15 1,3 1,0
Obligasjoner og andre fordringer 0,1 0,0
Netto pensjonsmidler23 3,24,3
Sum finansielle anleggsmidler 7,2 17,7
Sum anleggsmidler 1 763,0 1 745,4
Varebeholdninger17 1 289,9 1 343,9
Kundefordringer18, 19 1 007,2 1 023,5
Andre fordringer18 253,0 191,5
Sum fordringer 1 260,2 1 215,0
Finansielle derivater26 3,2 4,0
Bankinnskudd og kontanter20 25,8 25,5
Sum omløpsmidler 2 579,1 2 588,5
Sum eiendeler 4 342,1 4 333,9
Gjeld og egenkapital
Aksjekapital27 647,7 647,7
Egne aksjer -0,0 -0,0
Overkursfond 180,7 180,7
Opptjent egenkapital 706,1 698,3
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket 1 534,5 1 526,7
Ikke-kontrollerende eierinteresser 9,1 13,3
Total egenkapital 1 543,6 1 540,0
Pensjonsforpliktelser23 132,2 209,6
Utsatt skatt14 42,8 56,5
Andre avsetninger for forpliktelser 9,3 12,5
Sum avsetning for forpliktelser 184,3 278,6
Gjeld til kredittinstitusjoner5 1 084,4 1 053,3
Øvrig langsiktig gjeld5 49,3 59,1
Sum langsiktig gjeld 1 133,8 1 112,4
Gjeld til kredittinstitusjoner5106,0-
Finansielle derivater26 72,9 65,8
Leverandørgjeld 468,9 536,8
Skyldige offentlige avgifter 135,3 166,6
Betalbar skatt0,0-
Annen kortsiktig gjeld19, 25 697,3 633,6
Sum kortsiktig gjeld 1 480,4 1 402,8
Sum gjeld 2 798,5 2 793,9
Sum egenkapital og gjeld 4 342,1 4 333,9
Garantiansvar24 21,6 59,5
Panteheftelser5 22,1 23,3
Antall aksjer (Pålydende per aksje NOK 5,-)27 129 541 284 129 541 284

 

Moelven, 26. februar 2013

Moelven Industrier ASA