Kontantstrøm


Kontantstrømoppstilling

Moelven Industrier ASA
Beløp i NOK mill.Note20122011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad79,8-40,1
Årets betalte skatter30,0-5,8
Ordinære avskrivninger10,1111,29,5
Tap på tilknyttede selskaper1,60,0
Korreksjonsposter - finansielle derivater136,545,7
Kostnadsført ikke utbetalt pensjonskostnad og inntektsførte pensjonsmidler ikke innbetalt1,0-4,2
Endring i omløpsmidler eksklusive likvider og utlån-2,12,0
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive innlån-1,1-3,0
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter96,94,1
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i driftsmidler og immaterielle eiendeler11,12-3,8-6,4
Netto kontantstrøm ved kjøp og salg av aksjer-5,2-0,1
Langsiktige investeringer, finansielle-73,9-218,4
Kortsiktige utlån10,0-0,4
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-72,9-225,3
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Endring i kortsiktige lån og kassekreditter-53,6-19,5
Endring i langsiktig gjeld36,0325,3
Utbetaling av utbytte0,0-84,2
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-17,6221,6
Likviditetsbeholdning
Netto endring i likviditet gjennom året6,40,4
Likviditetsbeholdning 01.01.0,40,0
Likviditetsbeholdning 31.12.66,80,4