Balanse


Balanse

Moelven Industrier ASA
Beløp i NOK mill.Note20122011
Eiendeler
Utsatt skattefordel427,928,4
Andre immaterielle eiendeler108,09,2
Sum immaterielle eiendeler35,937,6
Tomter3,73,7
Bygninger og annen fast eiendom7,77,0
Maskiner og anlegg8,28,7
Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner9,215,8
Sum varige driftsmidler1128,835,2
Investeringer i datterselskap131 006,7996,1
Investeringer i tilknyttet selskap152,610,3
Lån til foretak i samme konsern1 268,41 194,5
Investeringer i aksjer og andeler140,80,1
Netto pensjonsmidler1,11,5
Sum finansielle anleggsmidler2 279,62 202,5
Sum anleggsmidler2 344,32 275,3
Kundefordringer0,80,1
Kundefordringer konsernselskap8,32,9
Fordringer konsernbidrag/utbytte38,848,8
Andre fordringer8,712,7
Sum fordringer56,664,5
Finansielle derivater94,25,9
Bankinnskudd og kontanter66,80,4
Sum omløpsmidler67,670,8
Sum eiendeler2 411,92 346,1
Beløp i NOK mill.Note20122011
Gjeld og egenkapital
Selskapskapital647,7647,7
Egne aksjer0,00,0
Overkursfond180,7180,7
Sum innskutt egenkapital828,4828,4
Opptjent egenkapital108,120,6
Sum egenkapital16936,5849,0
Pensjonsforpliktelser1228,035,8
Sum avsetning for forpliktelser28,035,8
Gjeld til kredittinstitusjoner61 062,31 026,3
Sum langsiktig gjeld1 062,31 026,3
Gjeld til kredittinstitusjoner6286,1339,7
Finansielle derivater969,264,4
Leverandørgjeld6,56,4
Leverandørgjeld til konsernselskap1,42,1
Skyldige offentlige avgifter2,95,2
Avsatt til utbytte0,00,0
Betalbar skatt30,00,0
Annen kortsiktig gjeld519,017,2
Sum kortsiktig gjeld385,1435,0
Sum gjeld1 475,41 497,1
Sum egenkapital og gjeld2 411,92 346,1
Garantiansvar8408,7422,6
Antall aksjer (Pålydende per aksje NOK 5,-)16129 542 384129 542 384

 

Moelven, 26. februar 2013

Moelven Industrier ASA