Ytre miljø

Bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser

Bærekraft er en av Moelven-konsernets grunnverdier. Miljøhensyn er en naturlig del av det daglige arbeidet, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Moelven tar ansvar for miljøet gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser. Industriproduksjonen er i stort omfang basert på bruken av tre, og innholdet av tre i sluttproduktene er svært høyt for de fleste virksomhetene. Tre som materiale har mange positive miljømessige sider, blant annet ved at det binder karbondioksid. Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel. Det produseres derfor lite avfall i konsernet. Målsettingen er at alle fraksjoner av tre skal behandles som potensielle innsatsfaktorer i produktene og bidra til den samlede verdiskapingen.

Celluloseflis, tørrflis, spon og bark fra sagbrukene får stadig større økonomisk og miljømessig betydning. Fjernvarmeanlegg bruker tørrflis, spon og bark som brensel, og konsernets egne fyringssentraler bruker flis og bark.

For de virksomhetene innen konsernet som i mindre grad benytter skogsråvarer i sin produksjon, bidrar den industrialiserte byggeprosessen til å begrense miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder

Bærekraftig skogbruk

Samtlige sagbruk i konsernet er sertifisert etter PEFC-Chain of custody (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) og FSC-Chain of custody (Forest Stewardship Council). Dette sikrer at Moelven kjøper sitt sagtømmer fra leverandører som driver et bærekraftig skogbruk. Moelven har gjennom sertifiseringen etablert kontrollrutiner og sporingssystemer som gjør det mulig å spore råstoffet bakover i verdikjeden.

Transport

Både råvareanskaffelse, mellomtransporter og leveranser av ferdigvarer genererer et betydelig transportbehov. I 2012 transporterte Timber og Wood over ni millioner faste kubikkmeter tømmer, biomasse og ferdige varer med lastebil. I tillegg kommer transporter for Limtre-, Byggmodul- og Innredningsselskapene, samt jernbane- og sjøtransporter. Transport er derfor en betydelig utfordring for konsernet, både miljømessig og økonomisk. Moelven arbeider kontinuerlig for å redusere transportbehovet og optimere utnyttelsen av transportmidlene. Den geografiske plasseringen, med de produserende enhetene nær råstoffområdene, bidrar til å redusere transportbehovet ved at volumet av ferdigvarer som transporteres ut, er betydelig mindre enn for råvarene som transporteres inn. Påvirkning av transportørene til å anvende miljøvennlige transportmidler er et annet viktig tiltak for å redusere transportenes innvirkning på miljøet. Forbedret veistandard og dermed økte maksimalgrenser for akseltrykk er tiltak fra myndighetens side som ville bidra til redusert miljøpåvirkning fra biltransportene.

Energi

Moelvens energi- og varmeforbruk i 2012 var ca. 900 GWh, fordelt på ca. 225 GWh elektrisk kraft og ca. 675 GWh termisk energi. Rundt 90 prosent av den termiske energien ble produsert i konsernets egne anlegg. Energipotensialet i konsernets flis- og barkprodukter, inklusive celluloseflis, er i underkant av 5 TWh, og det ligger derfor et betydelig potensial både i forhold til økt egenproduksjon og til et økt marked for bioenergi generelt. Moelven har som mål å kunne benytte egenprodusert bioenergi til å dekke minimum 95 av prosent behovet for oppvarming av egne lokaler og til tørking av treprodukter. Moelven deltar aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen i bioenergisektoren. Parallelt utvikles det et stadig bedre eksternt marked for biobrensel. Moelvens egen energieffektivisering bidrar til økende volumer av miljøvennlig overskuddsenergi som kan omsettes eksternt og bidra til å styrke konsernets konkurranseevne.

CO2-rapportering i konsernet

Moelven har utarbeidet CO2-regnskap siden 2010. Regnskapet tar utgangspunkt i ISO-standarden 14064 for beregning av utslipp fra Moelvens enheter. I 2012 genererte virksomheten ved Moelvens produksjons- og serviceenheter ca. 445.000 tonn CO2. Av dette utgjør cirka 74 prosent CO2  som befinner seg i det naturlige karbonkretsløpet. Utslippene økte med ca. 17 prosent fra 2011. Hovedårsakene til økningen er et generelt høyere aktivitetsnivå i den tremekaniske delen av konsernet i første halvår, aktivitetsøkning ved Moelven Bioenergi AS sitt bioenergianlegg i Brumunddal, samt at Moelven Vänerply AB på grunn av oppkjøpstidspunktet kun inngår med seks måneders virksomhet i 2011.