Samfunnsansvar

Viktig bidragsyter til mennesker, miljø og samfunn

Samfunnsansvar handler om hvordan virksomheten tar hensyn til sin påvirkning på ulike interessentgrupper som kunder, konkurrenter, medarbeidere, leverandører, lokalsamfunn, myndigheter og miljø. Moelven driver mange ulike typer virksomheter i mange ulike lokalsamfunn, hvor konsernselskapene ofte er hjørnesteinsbedrifter. I tillegg til å skape verdier for eierne, skaper konsernets virksomhet verdier for lokalsamfunnet som arbeidsgiver, skattebetaler og kunde for lokalt næringsliv. Konsernet har derfor en viktig rolle som bidragsyter til livskraftige bedrifter, bygder, byer og regioner. Virksomheten som drives har også miljømessige konsekvenser, både for de ansatte som er direkte involvert og for det ytre miljø. Forholdet til medarbeiderne og påvirkningen på det ytre miljø er beskrevet i et eget avsnitt.

Konsernets merkevareplattform er fastsatt av styret og er det øverste styringsverktøyet for å samordne og koordinere virksomheten, og for forvaltningen av samfunnsansvaret. Den skal legges til grunn for konsernets handlinger og kommunikasjon både eksternt og internt. Å arbeide med samfunnsansvar i Moelven innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Merkevareplattformen angir følgende verdigrunnlag for virksomheten:

Bærekraft

Moelven har respekt for både mennesker og miljø. Vi baserer vår virksomhet på fornybare ressurser og har gjort bærekraft og langsiktighet til våre konkurransefortrinn. Vi har en sterk vilje til å ta ansvar for vårt miljø.

Pålitelighet

Du kan stole på Moelven. Vi leverer i tide og med rett kvalitet. Det er sterkt fokus på åpenhet og ærlighet – det å innrømme svakheter og feil er grunnlaget for fremgang og troverdighet.

Bruker mulighetene

Moelven søker løsninger. Konsernet har evne og ressurser til å være ledende når det gjelder produktutvikling og nytenking. Vi ønsker alltid å være et ledende foretak og utnytter mulighetene som gis over tid.

Med utgangspunkt i den overordnede merkevareplattformen er det utformet følgende retningslinjer:

 • HMS-håndbok
 • Moelvens miljøpolicy
 • Forsikrings- og risikostrategi – Skadeforsikring
 • Arbeidsreglementet
 • Policy for åpen bedriftskultur
 • Håndtering av misligheter
 • Rusmiddelpolicy
 • Datadisiplininstruks
 • Policy for sosiale medier
 • Merkevare- og kommunikasjonsstrategi
 • Konkurranselovgivningen i Moelven-sammenheng
 • Retningslinjer for internprising mellom selskaper