Hovedtrekk for året

Moelven-konsernet hadde en tilfredsstillende start på 2012, med gode driftsforhold, god etterspørsel i flere markeder og bedret lønnsomhet. Etter den positive starten på året, snudde imidlertid markedssentimentet ved halvårsskiftet da den makroøkonomiske usikkerheten i Europa og USA tiltok. Andre halvår var preget av en negativ utvikling i mange av  konsernets eksportmarkeder. I tillegg medførte styrkingen av de skandinaviske valutaene målt mot euro både redusert konkurransekraft på eksportmarkedene og økt konkurranse i hjemmemarkedene. Til tross for utfordrende markedsforhold, spesielt for de eksportrettede sagbrukene innen Timber-divisjonen og byggtreprodusentene innen Wood-divisjonen, har volum og markedsandeler blitt opprettholdt på et tilfredsstillende nivå. Lønnsomheten falt likevel betydelig. Hovedårsakene var redusert margin mellom råvare- og ferdigvarepriser for industritre, prispress på volumprodukter til norsk byggevarehandel, og tap knyttet til enkelte prosjekter i Byggsystemdivisjonen. Virksomhetsområdene Byggmoduler, Bygginnredninger og Limtre forbedret resultatene sammenlignet med fjoråret. Wood-divisjonen oppnådde et tilfredsstillende resultat, markedsforholdene tatt i betraktning. For konsernet samlet er driftsresultatet for året på NOK 16,9 mill (12,9) og årsresultatet på minus NOK 36,2 mill (minus 85,8) ikke tilfredsstillende. Totalkapital og egenkapital endret seg lite sammenlignet med året før, og endte på henholdsvis NOK 4 342,1 mill (4 333,9) og NOK 1 543,6 mill (1 540,0).

Ved inngangen til 2013 pågår flere forbedringstiltak  for å tilpasse konsernet til endrede markedsforhold og for å bedre lønnsomheten, samtidig som prisbildet både i enkelte ferdigvaremarkeder og råstoffmarkeder viser en bedre utvikling.