Menneskelige ressurser

Satsing på kompetanse, motivasjon og sikkerhetsarbeid

Konsernets personalidé er å gi mennesker som vil, muligheter. Personalidéen legger føringer for konsernets mål når det gjelder hvilke personer som rekrutteres, hvilken kompetanse som etterspørres, hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som tilbys, hvordan nyansatte introduseres, hvilke utviklings- og karrieremuligheter som tilbys, samt hvordan nedbemanninger håndteres.

Medarbeidere

Antall ansatte ble redusert fra 3 482 til 3 375 i løpet av 2012. Reduksjonen skyldes kapasitetstilpasninger og rasjonalisering gjennom investeringer i nytt produksjonsutstyr.

Rekruttering og utvikling

Moelven arbeider strategisk med både intern og ekstern rekruttering. Kompetente medarbeidere er avgjørende for konsernets konkurranseevne, og det er viktig at Moelven er en attraktiv arbeidsgiver.

Moelven satser på langsiktige ansettelsesforhold og etterstreber å gi sine medarbeidere muligheter til å utvikle seg i jobben. Motiverte og kompetente medarbeidere oppmuntres til å gå videre i sin utvikling.

Likestilling

Moelven ønsker å øke kvinneandelen i konsernet. De fleste som utdanner seg innen de yrkesgruppene konsernet har behov for i industrivirksomheten, er imidlertid menn. Ofte finnes det ikke kvinnelige søkere ved utlysning av stillinger. Det finnes likevel kvinnelige ledere på de fleste nivåer i organisasjonen.

Innen Moelven-konsernets virksomhet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget for lønnsfastsettelse, avansement og rekruttering.

Ved registrerte behov vil Moelven legge forholdene til rette slik at det unngås mulige diskrimineringsforhold. Utover en lav kvinneandel har det i 2012 ikke blitt registrert behov for å iverksette tiltak innen områdene diskriminering og likestilling.
 

Sykefravær

Etter flere års målrettet arbeid og nedgang i sykefraværet, økte fraværsprosenten noe i 2012. Konsernets langsiktige målsetting er maksimalt 5 prosent sykefravær for hele konsernet. En ytterligere reduksjon og stabilisering på lavt nivå er derfor fortsatt en prioritert målsetting. Et høyt sykefravær er ikke bare uforenlig med Moelvens verdier, det representerer også en betydelig kostnad. Ved siden av arbeid med trivselsskapende og generelle helsefremmende tiltak, legges det stor vekt på HMS-siden når det gjennomføres investeringer i nytt produksjonsutstyr. I tillegg fungerer Moelvens helseforsikring også godt som et HMS-tiltak for å få de ansatte som trenger helsetjenester og behandling, raskere tilbake i arbeid. Helseforsikringsordningen ble etablert i 2007, og har vært et vellykket tiltak helt fra oppstarten. Spesielt for ansatte med muskel- og skjelettplager har ordningen vist seg å være gunstig.

Sikkerhet for medarbeidere

Gjennom flere år har Moelven jobbet målbevisst med sikkerhetsspørsmål. Det gjennomføres jevnlige risikoanalyser ved alle anlegg, og en rekke tiltak og investeringer er gjort både for å bedre sikkerheten og øke effektiviteten. Skadefrekvensen har hatt en positiv utvikling i flere år, og også i 2012 ble det oppnådd både en reduksjon i skader med fravær og i skadebelastningen. Utviklingen de siste fem årene er vist i figuren under.

 

Moelvens system for registrering av ulykker, nestenulykker og farlige forhold, fPortal ble tatt i bruk i konsernet i 2010 og samme år ble Hel Hjem-kampanjen lansert. Etter dette har antallet skader per million arbeidede timer (H1) blitt redusert med 24 prosent, og antallet fraværsdager grunnet skade per million arbeidede timer (F) med 53 prosent.

Det er fortsatt for mange som skader seg på jobb i Moelven. Selv om skadene som oppstår blir stadig mindre alvorlige, forsterkes innsatsen for ytterligere bedring av sikkerheten.,