Investeringer, balanse og finansiering

Viktige oppgraderinger, økt kontantstrøm og god soliditet

I løpet året er det gjennomført investeringer på totalt NOK 386,6 mill (258,4). Investeringsaktiviteten i 2012 er i all hovedsak knyttet til oppgradering og vedlikehold av eksisterende virksomhet. I 2011 ble virksomheten i kryssfinerprodusenten Vänerply AB og vinduskomponentprodusenten H Profil AS kjøpt i henholdsvis andre og fjerde kvartal. Kjøpet av virksomheten i Vänerply AB, medførte en økning i varige driftsmidler på NOK 39 mill. Kjøpet av virksomheten i H Profil AS i fjerde kvartal medførte en tilsvarende økning på NOK 33 mill.

Ved årsskiftet var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 342,1 mill (4 333,9).
Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var NOK 197,6 mill (266,4), tilsvarende NOK 1,5 per aksje (2,1). Reduksjonen skyldes utviklingen i kontantstrømmen fra arbeidskapitalposter. Kontantstrømmen fra resultatposter isolert er bedret i 2012. Endringene i arbeidskapitalposter kan ikke henføres til noen større enkeltstående poster, og ligger innenfor naturlig variasjon i forhold til konsernets størrelse.

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 211,3 mill (1 086,9) ved årsskiftet, og likviditetsreserven var NOK 492,3 mill (615,8). Økningen i netto rentebærende gjeld skyldes normale variasjoner i arbeidskapitalen. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 41,9 mill (54,1). For å sikre konsernets finansielle fleksibilitet i perioden med sesongmessig høy kapitalbinding, dvs. andre og tredje kvartal, ble det i mars inngått en kortsiktig låneavtale som økte tilgjengelig likviditet med NOK 200. Lånet ble innfridd som forutsatt ved avtaleperiodens utløp. Konsernets finansiering er basert på syndikerte låneavtaler med negativ pantsettelseserklæring og misligholdsklausuler knyttet til nøkkeltall fra balansen. Ved årsskiftet var nøkkeltallene godt innenfor kravene i låneavtalene.

Egenkapitalen ved årsskiftet var NOK 1 543,6 mill (1 540,0). Dette tilsvarer NOK 11,91 (11,98) per aksje og en egenkapitalandel på 35,9 prosent (35,6).
Den ordinære generalforsamlingen 24. april 2012 ga styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 178 570 000,- i tilknytning til en børsnotering av selskapet. Det ble også gitt fullmakt til å erverve inntil 12 954 128 egne aksjer. Fullmaktene er gjengitt i sin helhet i redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse. Det har ikke vært aktuelt å benytte fullmaktene i 2012.
Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og dermed eksponert mot svingninger i valutakursen. Hoveddelen er sikret mot kurssvingninger gjennom at finansieringen er i svenske kroner. På grunn av langsiktigheten i eierskapet, samt at omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme, aksepteres det at deler av egenkapitalen ikke er valutasikret. I 2012 har kursvariasjonene medført en urealisert reduksjon av egenkapitalen på NOK 12,6 mill (0,5).

I fjerde kvartal ble det utgitt nye retningslinjer og forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelser. Den viktigste endringen fra tidligere er at det er gitt adgang til å benytte markedsrenten for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som grunnlag for diskonteringsrenten. Tidligere har statsobligasjonsrenten vært grunnlaget. For Moelven-konsernet innebar de nye forutsetningene at beregnet pensjonsforpliktelse ble redusert med NOK 64,8 mill. Endringen har ingen kontantstrømeffekt.