Innovasjon

Praktisk innovasjon i produkter og prosesser

Moelvens innovasjonspolicy er å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Ansvaret for innovasjon ligger på det enkelte virksomhetsområdet, hvor også kompetansen er størst. Konsernets oppgave er å legge forholdene for innovasjon til rette og å tilføre ressurser, støtte og koordinere på tvers av virksomhetsområdene i de tilfeller det er nødvendig. I hovedsak drives forskning og utvikling i Moelven på prosjektnivå, relatert til kommersiell drift. Moelven deltar ikke i såkalt grunnforskning. Vi kan imidlertid delta som part i større forskningsprosjekter, så lenge det er snakk om anvendt forskning.

Inkubator-selskapet Moelven Utvikling AS, hvor Moelvenkonsernet har hatt en eierandel på 70 prosent, ble fusjonert med Tretorget AS fra og med januar 2012. Moelven Utvikling AS arbeidet mye med innovasjonsprosesser, og var blant annet deltakende i tidlige faser av utviklingen av Iso3. Gjennom fusjonen ble Moelvens eierandel redusert til 26,5 prosent i det overtagende selskapet Tretorget AS. Det nye selskapet har 8 ansatte og leverer et bredt tjenestespekter som blant omfatter innovasjon og inkubatorvirksomhet.

Produktinnovasjon

For byggmodulselskapene har utviklingen av kostnadseffektive og markedstilpassede konsepter for modulbaserte bygg i flere etasjer vært en forutsetning for virksomheten slik den fremstår i dag. Det funksjonelle og estetiske er under stadig endring i takt med teknologisk utvikling og markedstrender. De mest avanserte modulene kan i dag leveres fra fabrikk med  både elektrisk anlegg, ventilasjon, ferdig røropplegg for vannbåren varme, baderomsinnredning  eller kjøkken osv. Brannforskrifter, stabilitetskrav og støykrav er andre områder hvor innovative løsninger har vært en forutsetning for å kunne utvikle konseptene til å bli konkurransedyktige. For å kunne drive lønnsom industriell produksjon, har også utvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass vært viktig.

Bygginnredningsselskapene retter seg mot et marked hvor markedstrendene endrer seg raskt. Produktutvikling må derfor være en høyt prioritert og kontinuerlig prosess. For kontorbygg har trenden beveget seg fra lukkede kontorløsninger og mot økt bruk av glassvegger og åpne kontorlandskap med ulike romtyper. Dette stiller nye krav til design og kvalitet. Et annet satsningsområde er innredning av kjøpesentre, hvor stadig endring av butikksammensetning og innredninger stiller store krav til kort byggetid og å følge markedstrendene til enhver tid.

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger. Det har blitt gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene.  Et eksempel er Moelven Töreboda ABs Trä8. Systemet er et standardisert komponentsystem som egner seg for bygg opp til fire etasjer. En nyutviklet stabiliserings- og bjelkelagskonstruksjon muliggjør hele åtte meters frie spenn, og gir dermed store variasjonsmuligheter. Systemet forkorter også prosjekttiden, blant annet ved at nødvendig beskyttelse mot vær og vind kommer raskt på plass.

I Moelven Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet skal kunne følge de skiftende markedstrendene. Innenfor divisjonen drives det et produktutviklingsprosjekt hvor forbrukerprodukter med en utradisjonell design og som er klare til å tas i bruk, lanseres fortløpende og til delvis nye målgrupper.

Selskapene i Wood-divisjonen har i løpet av 2012 lansert flere nye produkter og forbedringer av eksisterende produkter som et resultat av arbeidet med å øke foredlingsgrad og å følge utviklingstrendene i markedet.

Moelven Vänerply ABs nyutviklede konstruksjons-finerplate er spesielt utviklet for å tilfredsstille kravene i den nye svenske standarden for konstruksjon av våtrom. Tilpasningene gjelder både format, tetning og tykkelse for å gi tilstrekkelig hold til innfesting av innredninger, armaturer etc. Moelven Danmark AS har med sitt Moelven Studio program utviklet et helt nytt konsept for innvendige bekledninger avtak og vegger, hvor form og funksjon inngår i en større sammenheng. I tillegg til å løse de stadig større krav som stilles til akustisk regulering, medvirker treproduktene i Studio programmet til å skape et varmt uttrykk. I mange tilfeller har Studio, etter tett dialog mellom Moelven, byggherre og arkitekter, blitt inkludert  som enten utsmykning eller kunst i overflatene.  I 2012 har Moelven levert Studio produkter til mange prosjekter innenfor både privat private og offentlige sektor, blant annet AP Møller, Lego, Vestas og Københavns universitet.
Innen divisjonens høvlerier er det utviklet en ny metode for høvling av utvendige paneler som gir bedre heft for senere overflatebehandling og dermed mindre mulighet for vanninntrenging. Moelvens høvlerier er alene om å levere utvendige paneler med denne typen overflate.

Prosessinnovasjon

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet, i størst mulig grad gjennom effektiv, markedstilpasset råvareinnkjøp og produksjon. Investeringene ved Moelven Tom Heurlin AB og Moelven Profil AS er eksempler på dette. Ved Moelven Tom Heurlin gir den nye høvelen en kraftig økning i fleksibiliteten i produksjonen. Omstilling til nye dimensjoner skjer med minimalt effektivitetstap, og mulighetene for tilpasning av produktene etter kundens behov er økt. Ved Moelven Profil AS gir det nye kappe- og fingerskjøteanlegget bedret råstoffutnyttelse og produktivitet.
For videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning for at kostnader og miljøpåvirkning fra transport skal reduseres, og for at kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider skal kunne sikres. Det pågår derfor et kontinuerlig innovasjonsarbeid for å optimalisere logistikksystemene.