Fremtidsutsikter

Kontinuerlig forbedringsarbeid og noe bedre markeder

Fallet i markedsaktiviteten har gjort det nødvendig å iverksette sparetiltak og kapasitetstilpasninger utover det som opprinnelig var planlagt for foregående år. Iverksatte tiltak vil få gradvis større effekt i første kvartal. Foruten den sesongmessig lave aktiviteten som normalt preger første kvartal, forventes det ingen snarlig bedring i de underliggende markedsforholdene. Internt forbedringsarbeid vil derfor fortsatt ha høy prioritet. Selv om EUR har styrket seg noe mot de skandinaviske valutaene gjennom kvartalet, ligger kursen fortsatt på et nivå som svekker konkurransekraften til konsernets enheter sammenlignet med aktører med kostnadsbase i EUR. Råvareprisene har blitt noe redusert, men effekten dempes av fallende priser på flisprodukter. Positive signaler fra områder som Midt-Østen, Nord-Afrika og delvis USA, kombinert med kapasitetstilpasninger som følge av gjennomgående utilfredsstillende lønnsomhet i sagbruksbransjen, indikerer at en bedring i markedsbalansen for industritre internasjonalt kan forventes på mellomlang sikt.

Det forventes fortsatt god vekst i det norske byggemarkedet, men en svakere utvikling i Sverige. I Danmark forventes et fortsatt meget svakt marked.

Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre nødvendige markedstilpasninger. Investeringsaktiviteten vil bli tilpasset den løpende utviklingen i kontantstrøm og markedsforhold.

Samlet forventer styret at konsernets driftsresultat for første kvartal blir svakere enn for foregående år, men året sett under ett forventes å bli noe bedre.