Driftsinntekter og resultater

Utfordrende rammebetingelser ga svakt resultat

For 2012 forventet styret fortsatt god aktivitet og et forbedret resultat sammenlignet med året før. En svakere markedsutvikling enn forventet for den tremekaniske delen av konsernet i andre halvår, samt tap på enkelte større prosjekter i Byggsystem-divisjonen er hovedårsakene til at driftsresultatet endte på samme nivå som for 2011.

Timber

Timber-divisjonen hadde en positiv utvikling gjennom første halvår. Markedsaktiviteten i Europa var fortsatt lav, men leveransevolumene var høyere enn for samme periode i 2011. Dette skyldtes i stor grad at manglende markedsaktivitet i Europa ble kompensert med økende aktivitet i Nord-Afrika og Midtøsten. Ferdigvareprisene har gjennom året vært lavere enn foregående år, delvis på grunn av markedsforholdene og delvis på grunn av en kraftig styrking av SEK mot EUR. I første halvår bidro reduserte foredlingskostnader etter interne forbedringstiltak og reduserte tømmerpriser, likevel til en resultatforbedring. Gjennom andre halvår ble imidlertid markedsforholdene stadig mer utfordrende, med lav etterspørsel og fallende priser. Det norske og svenske markedet har vært mindre preget av lavkonjunkturen enn det europeiske. Kombinert med valutaforholdene, har dette gjort at stadig større volumer som tidligere ble omsatt på eksportmarkedene har holdt i det svenske markedet og medført økt priskonkurranse også her. Tilgangen på sagtømmer har vært tilfredsstillende, men konkurransen på råstoffmarkedene har bidratt til at tømmerprisene ikke har fulgt fallet i ferdigvareprisene. Samtidig har det, blant annet som en ettervirkning av den milde fjorårsvinteren, vært et overskudd av flisprodukter i markedet og prisene har falt. De forverrede rammebetingelsene i andre halvår gjorde det nødvendig å iverksette både ytterligere innsparingstiltak og produksjonsbegrensninger. Mot slutten av året ble også tømmerprisene noe redusert. Ved årsskiftet var situasjonen, spesielt for de eksportrettede svenske enhetene, fortsatt svært vanskelig. Det arbeides intensivt med innsparings- og effektiviseringstiltak i hele divisjonen, og dette vil sammen med reduserte råstoffkostnader delvis kompensere for nedgangen i bruttomargin.

I september ble den nye høvelen til Moelven Tom Heurlin AB løftet på plass i det nybygde produksjonslokalet. Investeringen gjør Moelven Tom Heurlin AB til et av Europas mest moderne høvlerier. Igangkjøring startet i fjerde kvartal med planlagt overtagelse i løpet av første kvartal 2013.

Wood

2012 utviklet seg på samme måte i Wood-divisjonen som i Timber-divisjonen, med et positivt første halvår og en fallende etterspørsel kombinert med økende konkurranse på hjemmemarkedene i andre halvår. Selskapene innen Wood-divisjonen er imidlertid mindre eksponert mot eksportmarkedene enn Timber-enhetene, og påvirkes derfor senere av lavkonjunkturen som har utgangspunkt i gjeldskrisen i Europa.  Aktiviteten i det danske byggevaremarkedet har vært svak gjennom hele året og tiltak for å tilpasse virksomheten til det gjeldende nivået ble gjennomført i første kvartal. Aktiviteten i ROT-markedene i Norge og Sverige, samt nybyggingsaktiviteten i Norge har vært tilfredsstillende. Nybyggingsaktiviteten i Sverige har falt gjennom året, og lå ved årsskiftet på et meget lavt nivå. Dette har spesielt påvirket etterspørselen etter byggtre. For produkter med høyere foredlingsgrad, som interiørprodukter og overflatebehandlede produkter har etterspørselen vært tilfredsstillende. Den sesongmessige økningen i markedsaktiviteten som normalt finner sted i etter sommerferien var i 2012 noe mindre enn det som er vanlig. I tillegg har konkurransen vært økende på grunn av volumer som flyttes til Skandinavia fra markeder som har blitt mindre attraktive som følge av konjunkturutviklingen i Europa. I løpet av andre halvår har prisene derfor vært fallende, spesielt i det norske markedet. Samlet for året har leveransevolumene vært noe lavere enn for fjoråret, og til noe lavere priser på en del av produktsortimentet. De tømmerforbrukende enhetene innen Wood-divisjonen har de samme utfordringene som sagbrukene innen Timber med hensyn til ubalanse mellom råvare- og ferdigvarepriser, samt svekkede priser for flisprodukter. Driftsforholdene har vært gode, og driften har fungert tilfredsstillende. Sammen med gjennomførte effektiviseringstiltak og synergier etter oppkjøp, har dette gitt lavere enhetskostnader som delvis kompenserer for de reduserte markedsprisene. Arbeidet med å tilpasse virksomheten til det reduserte aktivitetsnivået i markedet fortsetter inn i 2013. I mai vedtok styret å iverksette en større investering på Moelven Vänerply AB, som ble kjøpt av Moelven-konsernet i juni 2011. Investeringen, som er den største siden fabrikken ble bygget på1970-tallet, innebærer en modernisering av store deler av tilvirkningsprosessen og en forbedring av produktiviteten. Investeringen ble påbegynt sommeren 2012 og vil være teknisk gjennomført i løpet av høsten 2013. Ved Moelven Soknabruket AS er to nye kanaltørker bygget og tatt i bruk i løpet av 2012.

Byggsystemer

Byggsystemdivisjonen har i all hovedsak Norge og Sverige som sitt marked. Divisjonen har hatt en mer stabil markedsaktivitet enn Timber og Wood de seneste årene. I grove trekk har markedsutviklingen likevel hatt det samme forløpet gjennom året som de to øvrige divisjonene. Året ble innledet med et tilfredsstillende aktivitetsnivå og bra byggeaktivitet som følge av gunstige værforhold. Utover året ble markedsforholdene for de svenske enhetene ble mer utfordrende. Den avventende holdningen i markedet har medført færre kontraktsinngåelser for nye prosjekter enn forventet, men ordrereserven er likevel på et tilfredsstillende og normalt nivå for divisjonen sett under ett. Selskapene i divisjonen har beholdt sine markedsposisjoner i utfordrende markeder med sterk konkurranse. Kapasitetstilpasninger og effektiviseringstiltak blir likevel gjennomført i hele divisjonen for å tilpasse virksomheten til de rådende rammebetingelsene.

Innen Byggmodulvirksomheten har virksomheten i Sverige levert bedre resultater i 2012 enn året før, men ved utgangen av året var aktivitetsnivået fallende for enkelte segmenter. Samtidig hadde virksomheten i Norge en positiv utvikling, med inngåelse av flere større kontrakter om levering av moduler til studenthybler og leiligheter.

Innredningsselskapene leverte også bedre resultater enn i 2011, til tross for et svakt marked i Sverige. Både den norske og svenske delen av virksomheten har over tid tilpasset kapasitets- og kostnadsnivåene til de utfordrende markedsforholdene, og sammen med god drift og prosjektstyring er dette hovedårsaken til forbedringen.

Mens store deler av Elektrovirksomheten har hatt en god og lønnsom drift, har det vært tap ved enkelte større, langvarige og komplekse prosjekter i Oslo-området. Sammen med engangskostnader forbundet med avviklingen av virksomheten i Sverige er dette hovedårsaken til det negative resultatet. Det er i løpet av 2012 blitt iverksatt omfattende tiltak for bedre kostnadskontroll, prosjektstyring, samt nedskalering av prosjektvirksomheten. De øvrige deler av selskapet vil bli videreført. På grunn av den fallende byggeaktiviteten i Sverige har den svenske limtrevirksomheten hatt mer utfordrende markedsforhold enn den norske. Virksomheten på norsk side har merket økt konkurranse fra utenlandske aktører og noe fallende aktivitet, men har likevel hatt et tilfredsstillende aktivitetsnivå i fabrikken.

Moelven Töreboda AB installerte i juni en ny CNC-styrt bearbeidingsmaskin som gir økt kapasitet. Investeringen gir også muligheter til stort sett alle typer tilpasninger av limtrebjelkene som produseres, som hulltaking, kapping og fresing. Slike tilpasninger har tidligere ofte representert flaskehalser i produksjonen. Når disse nå blir eliminert medfører det også økt leveringssikkerhet.

Øvrige virksomheter

Variasjoner i driftsinntekter innen området skyldes hovedsakelig utviklingen i omsetningen av sagtømmer fra Moelven Skog AB og Moelven Virke AS til konsernets tømmerforbrukende enheter. Denne interne omsetningen medfører ingen vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. Bedringen i driftsresultatet for året skyldes lavere kostnader for øvrige fellesfunksjoner.