Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2012 var minus NOK 36,2 mill og egenkapitalandelen på 35,5 prosent. Samtidig er utsiktene for 2013 blandede. Styret foreslår derfor at det ikke deles ut utbytte. Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet. hadde et årsresultat på NOK 81,6 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Årsresultatet foreslås overført til annen egenkapital i sin helhet. Fri egenkapital i Moelven Industrier ASA utgjør NOK 108,1 mill.